Uddannelsesforløb herregaardsjæger
Uddannelsesforløb herregaardsjæger

Sådan bliver du herregaardsjæger og vildtforvalter

 

Danske Herregaardsjæger har oprettet en uddannelse til Herregardsjæger i samarbejde med Skovskolen, Nødebo/ Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund, Kalø.

Herregaardsjæger uddannelsen er i princippet en uddannelse der er bygget sammen af tre separate uddannelser med hver deres organisation.

Uddannelsen til Herregaardsjæger kordineres af elevudvalg og er en privat uddannelse, foreningen har valgt at indgå i et samarbejde med Skovskolen hvor eleverne primært får en skovbrugsmæssige uddannelse suppleret med undervisning i biotop og vildtpleje i forbindelse med deres valg af speciale.

Så hvis man vil være Herregaardsjæger skal man starte med at blive Skov- og naturteknikker.

Uddannelsen kan vare op til 5½ år og starter med en 3 årig uddannelse som Skov- og naturtekniker med speciale i biotop og vildtpleje, herefter en 2 årig praktisk uddannelse som Herregaardsjæger elev på 2 forskellige jagtdistrikter. Uddannelsen afsluttes med en 6-8 mdr. teoretisk overbygning til vildtforvalter som foregår hos Danmarks Jægerforbund, på Vildtforvaltningsskole, Kalø.

Adgangskrav til Skov- og Naturtekniker: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik.

 

Eleven starter med et grundforløb på en af landets tekniske skoler. Herefter er man klar til at starte på hovedforløbet som Skov- og naturteknikerelev og skal vælge speciale i biotop og vildtpleje.

Hovedforløbet foregår på Skovskolen i Nødebo og varer 2½ år fordelt med praktik og 32 ugers skoleophold. Af de 32 uger udgør specialet 16 uger og ansvaret for undervisningen ligger her hos Skovskolen.

Ansvaret for praktikforløbet varetages af praktik steder, som er godkendt af det faglige udvalg for skovbrug. Den praktiske oplæring på praktikstedet, varetages af ejendommens skovbrugs/jagtansvarlige, der tilstræbes en ligelig fordeling af arbejdsopgaver i praktikforløbet mellem skovbrug og jagtvæsen.

Herregaardsjægernes elevudvalg har to forbehold i forhold til Skov og naturteknikker som vil fortsætte som Herregaardsjæger elev.

Forbehold:

 1. mindst et af elev år som Skov- og naturteknikker skal være hos en praktikvært der er uddannet Herregaardsjæger, eller er læretiden 3 år.
 2. man skal bestå Herregaardsjægernes optagelsesprøve der afholdes af foreningens elevudvalg hvert år i januar, denne prøve giver automatisk adgang til Vildtforvalter kursuset på Kalø efter afsluttet elevtid.   

Det vil sige at en uddannet Skov- og naturteknikker, som ikke i sin praktiktid har været 1 år hos en godkendt Herregaardsjæger læremester, skal have 3 år i praktik som Herregaardsjæger elev.

Alternative optagelsesmuligheder til Herregaardsjæger:

Elevudvalget kan give dispensation til anden relevant uddannelsesmæssige baggrund, end ovenfor beskrevet, f.eks. skov og naturteknikker med andre specialer end biotop og vildtpleje, landbrugsuddannelser og relevante håndværksmæssige uddannelser, komme i betragtning til uddannelsen til Herregaardsjæger, men altid efter en skriftlig dispensationsansøgning til Herregaardsjægernes elevudvalg. Elev forløbet vil altid efterfølgende være med praktik på 3 forskellige jagtvæsner, med indehold af årets arbejdsprocesser, inde for jagtvæsen. Elevudvalget vil kunne pålægge ydereligere vilkår i form af deltagelse i relevante kurser m.v. i forhold til den erhvervsmæssige baggrund den pågældende elev har.

Der gøres opmærksom på at uddannelsesforløbet til Skov- og Naturteknikker er afkortet på både det teoretiske og på det praktiske forløb hvis man har en studentereksamen, eller tilsvarende eksamen, der gives også merit for praktisk erhvervserfaring.

Oversigt over uddannelsen Skov- og Naturtekniker med speciale i biotop og vildtpleje

Oversigt over uddannelsesforløbet til skov- og naturteknikker

Oversigt over overbygningen Herregaardsjæger/Vildtforvalter

Oversigt over overbygningen Herregaardsjæger/Vildtforvalter

Detaljer: Skov- og Naturtekniker

Grundforløbet:

Man starter på en af landets 7 tekniske skoler med et 2 x 20 uger grundforløb ( Jylland : CEU, DCJ Beder, Holstebro Tekniske Skole, Aalborg Tekniske Skole. Fyn : Dalum Uddannelses Center. Sjælland: Vilvorde – Roskilde Tekniske Skole og Selandia – Slagelse).

Grundforløbet til skov- og naturtekniker, kan tages på følgende af landets tekniske skoler:

 • Jordbrugets Uddannelses Center Århus
 • Holstebro Tekniske Skole
 • Kold Colege Uddannelses Center, Fyn
 • CEU Kolding
 • Vilvorde - Roskilde
 • Selandia - Slagelse Tekniske Skole

Du skal aflevere et tilmeldingsskema, som du kan få på ovennævnte skoler eller på www.optagelse.dk

Senest ved afslutningen af grundforløbet skal eleven skaffe sig en praktikplads, Eleven skal vælge hovedforløbet til Skov- og Naturtekniker med speciale i biotop og vildtpleje.

Hovedforløbet:

Skovskolen optager elever løbende hen over året, for elever som på forhånd ved at de vil være Herregaardsjægere vil det være hensigtsmæssigt at starte deres hovedforløb i januar, så passer skoleophold og praktik bedre sammen i uddannelses forløbet. Eleven starter på praktikstedet når grundforløbet er afsluttet, eller senest lige før indkaldelsen til 1 skoleperiode.

De 32 ugers skoleophold er fordelt på 4 skoleperioder på henholdsvis: 1. skoleperiode 8 uger, 2. skoleperiode 8 uger, 3. skoleperiode 12 uger og 4. skoleperiode 4 uger. Mellem hver skoleperiode er eleven i praktik.

Praktik skovbrug

Det forventes at eleven kommer til at arbejde med skovningsopgaver, plantning, renholdelse af kulturer, herunder sprøjtning og hvis det er muligt traktorkørsel, samt høst af pyntegrønt og juletræer.

Praktik jagtvæsen

Det forventes at eleven kommer til at arbejde med indfangning af avlsfugle (fasaner), indsamling og udrugning af æg fra volierefugle, opdræt og udsætning af fasan- og agerhønse kyllinger, ænder, forvaltning af hjortevildt samt planlægning og afvikling af dagjagter.

Detaljer: Herregaardsjæger

En Herregaardsjæger opgave er at forestå driften af et JAGTVÆSEN, som udgør en selvstændig driftsgren på et gods eller større jordbesiddelse. Uddannelsen Starter med 2-3 års praktik på lige mange forskellige jagtvæsner 1 år hvert sted. Uddannelsen afsluttes med et 6-8 måneders kursus på Vildtforvaltningsskolen, Kalø. Hvorefter man er uddannet Herregaardsjægere med lærebrev, samt eksamensbevis for at man har bestået Vildtforvalteruddannelsen.

Arbejdet

Herregaardsjægerens arbejde består i pasning og vedligeholdelse af et områdes vildtbestand, herunder opdræt og udsætning af vildtfugle (fasaner, agerhøns, og gråænder).

Terræn- og bestandpleje f. eks. Ved anlægning af kunstige søer, beplantning, fodermarker m. m. Regulering af vildtbestanden, herunder afholdelse af jagter under forskellige former.

Det er også Herregaardsjægerens opgave at forhindre ulovlig jagt indenfor sit område. Bestemte arbejdsopgaver er knyttet til bestemte årstider. Typisk vil en herregårdsjæger være beskæftiget med følgende året igennem:

Januar februar, indfangning af fasaner (avlsfugle), fodring af fugle- og hårvildt, fældefangst, ræve- og krageregulering.

Marts - april - maj: Indsamling og udrugning af æg fra volierefugle, såning af vildtagere, udbedring og etablering af nye beplantninger.

Juni- juli: Opdræt af fasan- og agerhønsekyllinger samt ællinger, træning i riffel- og lerdueskydning, bukkejagt, renholdelse af beplantninger.

August- september: Udsætning af fasan- og agerhønse kyllinger oprettelse af foderpladser, gåse- og hønsejagt.

Oktober- november- december: Plantearbejde, klapjagter, fældefangst, rævejagt og fodring.

Forudsætninger

Det er et frit udendørs arbejde i nær kontakt med naturen, hvor interessen for faget spiller en afgørende rolle, da arbejdsdagen oftest er meget lang, med et minimum af fritid. Arbejdsgiveren (ofte godsejer eller anden større jordbesidder) kræver stor ansvarsfuldhed og samarbejdsevne. Der skal være et godt tillidsforhold, da man ofte arbejder meget selvstændigt.

Den der vil være Herregårdsjæger, må have et godt helbred, en god fysik og være indstillet på en lang og krævende arbejdsdag.

Hvem kan starte på uddannelsen som Herregaardsjæger

 • Adgangskrav: Som oven for beskrevet og med Herregaardsjægernes optagelses prøve bestået, denne prøve afholdes af Herregaardsjægerforeningens elevudvalg hvert år i januar.
 • Man skal have alm. Kørekort.
 • Jagttegn

Løn under uddannelse til Skov- og Naturtekniker
Se overenskomst WWW.3F.DK
Der ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleopholdene:

Refusionen udgør 80 % af billigste offentlige transport
Yderligere oplysninger kan ses på: www.AER.dk

Praktikværten betaler kost og logi under skoleopholdene 2016. 485,- kr./uge

Løn under uddannelse til Herregaardsjægere
Se Herregaardsjægernes hjemmeside under uddannelse/elevlønninger

Andre forhold:

Eleven betaler husleje under praktikopholdene
Praktikværten sørger for personlige værnemidler, herunder sikkerheds- støvler/bukser og hjelm.
Udover en mindre egenbetaling til dækning af vildtforvalteruddannelsen, kan der søges og bevilliges SU.