AMU-KURSER


Efteruddannelse, kurser og aktiviteter til skov-, park og landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling
Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Natur forvaltning

Obligatoriske kurser der skal erhverves i løbet af læretiden i forbindelse med uddannelse til Herregaardsjæger med anden baggrund end Skov- og naturteknikker med speciale i biotop og vildtpleje.

ANVENDELSE AF MOTORSAV 1


Elementært motorsavskursus med fokus på sikkerhed, grundlæggende vedligeholdelse af motorsav, grundlæggende filing af motorsavskæder samt øvelser i grundlæggende træfældningsmetoder på mindre træer. På kurset opnår du en del praktisk erfaring og
kurset er adgangsgivende til kurset Anvendelse af motorsav 2.


ANVENDELSE AF MOTORSAV 2

Vi arbejder med udvidet vedligeholdelse af motorsaven og træning af effektive træfældningsmetoder i skoven. Et kursus med mange øvelser som giver dig praktisk erfaring. Kurset er adgangsgivende til Anvendelse af motorsav 3.


SPRØJTECERTIFIKAT, SKOV (eller landbrug/gartneri)

På kurset lærer du om hensigtsmæssigt valg af pesticider og udbringning i rette mænger i træagtige bevoksninger, nykulturer og kulturarealer (bekendtgørelse BEK nr. 969 af 28/06/2016). Kurset afsluttes med prøver, der skal bestås for at opnå certifikatet.

OPDRÆT AF FJERVILDT

Fokus på fuglevildtets biologi, indsamling og udrugning af æg og opdræt af fasan, agerhøne og gråand. Kursisten får indsigt i identifikation og forebyggelse af sygdomme samt den lovgivning, der vedrører opdræt og udsætning. Undervisning i klargøring og etablering af udsætningspladser, forskellige udsætingsmetoder og fodring.

BIOTOPPLANER OG GIS/GPS

På dette kursus gennemfører vi undervisningen i biotopplaner integreret med undervisningen i GIS/GPS med særligt henblik på at etablere biotopplaner for en given ejendom. Du opnår viden om placering af udyrkede arealer, insektvolde, barjordsstriber og vildtstriber
og om pleje af levende hegn og beplantninger.
Kurser som er relevante at tage i løbet af læretiden i forbindelse med uddannelse til Herregaardsjæger med anden baggrund end Skov- og naturteknikker med speciale i biotop og vildtpleje. (se Skovskolens AMU kursus katalog flere andre kurser er relevante, for en Herregaardsjæger). 

FORVALTNING AF SMÅVILDT

Vi går i dybden med de enkelte elementer, som indgår i etablering og pleje af levende hegn, remiser og vådområder samt anlæg af vildtagre og fodermarker. Du får grundigt indblik i forvaltning af småvildt under hensyntagen til de danske småvildtarters biologi og krav til levesteder.

FORVALTNING AF HJORTEVILDT

Vi går i dybden med forvaltning af Danmarks naturligt forekommende hjortevildt-arter under hegn og på den fri vildtbane. Der er fokus på lovgivning, vildtets krav til levestedet, vildtvenligt skovbrug, vildtpleje, fodring, afskydningspolitik samt sygdomme. Vi vil ligeledes lægge vægt på den lokale forvaltning igennem hjortevildtgrupperne.

BETJENING AF MASKINER, SKOVBRUG OG NATURPLEJE

Vi arbejder på kurset med forskellige mindre maskiner, der anvendes i skovbrug, natur- og træpleje som f.eks. stubfræser, flishugger og forskellige typer læssemaskiner. Du vil få kendskab til vedligeholdelse, sikkerhedsmæssig korrekt brug og transport.